05. Làm sao thay đổi nội dung Footer

Footer – Là phần chân trang – Nơi hiển thị các thông tin như : Thông tin công ty, các nội quy – chính sách, Fanpage Facebook, bản đồ google map….

Đối với các website thiết kế tại Web Khởi Nghiệp – Có các loại Footer phổ biến như sau:

Hình 1:

Footer chỉ có 2 phần: Là Footer 1 và Absolute Footer.

Hình 2:

 

Footer có 3 phần: Footer 1 , Footer 2, và Absoluted Footer.

Ở hình 1, ta thấy Footer 1 có 3 cột. Ở hình 2, Footer 1 có 4 cột , và Footer 2 có 3 cột.

   1.Để thay đổi số cột hiển thị của Footer – ta làm như sau

Sau khi đăng nhập vào Admin . Ta vào Flatsome -> Themes Options – > Footer.

Tại đây, Có các phần cơ bản như sau:

Enable Footer 1: Tick vào nút này nếu bạn muốn hiển thị phần Footer 1 (Tương tự với phần Footer 2).

Columns: Số cột muốn hiển thị . Ở đây có các cột mặc định là 1, 2, 3,4,6 .

Text color: Có 2 lựa chọn: Chữ trắng trên nền tối, hoặc chữ tối trên nền trắng.

Background Color: Chọn màu sắc của Footer.

 2.Để thay đổi nội dung của absolute Footer:

Cũng tại phần Footer, ta kéo xuống mục kề cuối, sẽ có phần abolute Footer:

Tại đây, bạn có thể thay đổi nội dung text theo yêu cầu:

3. Để thay đổi nội dung của các cột trong Footer 1 và Footer 2:

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút

VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN CỦA BẠN