Startup
100% SSD Enterprise
50,000đ/tháng
Số lượng 01 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 1GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Semi pro
100% SSD Enterprise
90,000đ/tháng
Số lượng 02 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 2GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Pro 01
100% SSD Enterprise
180,000đ/tháng
Số lượng 05 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 5GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Pro 02
100% SSD Enterprise
300,000đ/tháng
Số lượng 10 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 10GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Pro 03
100% SSD Enterprise
400,000đ/tháng
Số lượng 15 Web
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 15GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Vip 01
100% SSD Enterprise
500,000đ/tháng
Số lượng Web Không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 20GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin
Super Vip
100% SSD Enterprise
700,000đ/tháng
Số lượng web Không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Dung lượng đĩa 30GB
Backup mỗi ngày
Memcached Webserver
Miễn phí chứng chỉ SSL
Free Direct admin