Một số đoạn code thường dùng trong lập trình wordpress

Có thể bạn quan tâmx

Code tự động lưu ảnh từ web khác về sever mình:

 

Code nếu sản phẩm không có giá sẽ hiển thị Liên hệ:

Code bỏ nút Thêm vào giỏ hàng:

Code bỏ phần đánh giá trong trang chi tiết giỏ hàng:

Code dịch những từ cứng đầu trong Woocormerce

 

Code chèn lightbox tự động hiện ra khi load web (Dùng cho Flatsome):

Code thêm 1 Tab mới trong Woo:

 

Code xóa đoạn slug featured_item trong Porfolio :

 

Đoạn code xóa Featured_item_category trong porfolio:

Code hiện tất cả category của 1 custom post type:

Code hiện custom taxonomy của 1 product

 

Đoạn code thay dấu […] bằng … trong short description:

Đoạn code bỏ luôn dấu […] Trong short Description (Bao gồm woo):

Đoạn Code để tìm kiếm mặc định có thể tìm kiếm được đoạn text trong custom field (Khá hay)

Tắt chức năng tìm kiếm content trong WordPress.

Đôi khi bạn cần tìm kiếm một từ khóa, nhưng kết quả tìm kiếm lại cho ra cả những bài viết có chứa từ khóa đó, trong khi đó bạn chỉ muốn tìm kiếm trong title. Vậy bạn copy đoạn code sau cho vào file functions.php là được.

Đoạn code thay đổi giá toàn bộ sản phẩm trong Woo

Cấu hình để giỏ hàng chỉ chấp nhận 1 sản phẩm cuối cùng thêm vào giỏ, nếu đã có sản phẩm trước đó thì remove sản phẩm đó đi và add sản phẩm mới vào

Code di chuyển giá của sản phẩm có biến thể lên đầu 

 

CODE HAY THEME FLATSOME:

Thay chữ Tài khoản trên menu thành Xin chào, tên User:

Vào file flatsome\template-parts\header\partials\element-account,tìm chữ My account và thay bằng đoạn code sau:

Tăng độ dài của mô tả trong trang Category Post.

Vào đường dẫn themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php, thêm dòng excerpt_length=”100″ vào trong đoạn shortcode. có thể thay đổi số 100 thành số khác để tùy biến độ dài.

Khắc phục tình trạng bị giật giật khi chỉnh sửa trong UX Builder

Bỏ code sau vào file functions.php

Khắc phục lỗi lệch khung web khi có hiệu ứng trên mobile.

Thêm dòng này vào file style.css:

Khắc phục lỗi Editor hay sinh ra thẻ <p> rỗng:

Chuyển thuộc tính của sản phẩm từ dưới Tab Thông tin bổ sung lên phía dưới nút Add To Cart:

Gọi mô tả của danh mục sản phẩm ra ngoài:

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan